For English, scroll down

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Annekatrien Debien of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Annekatrien Debien levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Annekatrien Debien de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Annekatrien Debien kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Annekatrien Debien geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Annekatrien Debien kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Annekatrien Debien verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

  

Privacybeleid
Annekatrien Debien hecht belang aan uw privacy.

 De verantwoordelijke voor de verwerking, Annekatrien Debien, Leo Meulemansstraat 56, 3020 Herent, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • versturen van nieuwsbrieven
  • U op de hoogte houden van onze activiteiten
  • klantenbeheer
  • marketing

 U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Annekatrien Debien, Leo Meulemansstraat 56, 3020 Herent, Belgie, annekatriend@gmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 Annekatrien Debien kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

By accessing and using this website, you agree to the following terms and conditions.


Intellectual property
The content of this website, including brands, logos, figures, data, product or company names, texts and others, are legally protected by intellectual property and belong to Annekatrien Debien or third parties.


Limitation of liability
The information on this website is of general nature. The information is not adjusted to personal or specific circumstances, and can therefore not be seen as a personal, professional or legal advice to the user. 
Annekatrien Debien works on making sure the available information is up to date, correct, accurate and complete. Despite these efforts, incorrect or outdated information may occur. If the information provided is incorrect, or if certain information is not available on or through the website, Annekatrien Debien will make the effort to correct this as soon as possible.
However, Annekatrien Debien assumes no responsibility for the accuracy of the information, or any direct or indirect damage that arises from using the information on this website. 
Should you find any incorrect information on the website, you can contact the website administrator.
The information on the website is subject to change without notice. Annekatrien Debien does not guarantee the proper functioning of the website, and cannot be held liable for its malfunctioning, temporary inavailability, or any form of damage, direct or indirect, that comes from accessing or using this website. 
Annekatrien Debien can, under no circumstances, by anyone, be held liable directly or indirectly, for any damage related to using this website or another website, as a consequence of links or hyperlinks, including, without limitation, all losses, work interruptions, damage to software or other data on the computer system, or hardware, of the user.
This website may contain hyperlinks to websites or pages of third parties, or refer to them indirectly. Placing links to the websites or pages does not imply, under any circumstance, an endorsement for the content or characteristics of them, or for any damage arising from using them.


Applicable law and courthouses
Belgian law is applicable to this website. In case of litigation, only the courthouses in the district of Leuven are authorized.

 

Privacy policy
Annekatrien Debien wants you to know your privacy is valued.
The responsible for privacy, Annekatrien Debien, Leo Meulemansstraat 56, 3020 Herent, respects the Belgian law of 8 December 1992, with regards to the protection of privacy when handling personal data.
The personal data you share with us will be used for the following purposes:

  • Sending newsletters
  • Keeping you abreast of our activities
  • Customer administration
  • Marketing

You have a legal right to view and correct your personal data. With a proof of identity (copy of ID card or passport), you can make a written, dated and signed request to Annekatrien Debien, Leo Meulemansstraat 56, 3020 Herent, Belgium, annekatriend@gmail.com, and at no cost, obtain a written declaration of your personal data. If necessary, you can correct any incorrect, incomplete, or irrelevant information.


Your personal data will not be transferred or sold to third parties. 

Annekatrien Debien may collect anonymous or aggregated information of non-personal nature, like browser type or IP-address, the operating system you use, or domain name of the website through which you accessed the website, or through which you leave this website. This allows us to optimize the experience for our users. 


Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analysis service that is offered by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies (small text files that are placed on your computer) to help analyse the usage of this website. The information generated by the cookie on your usage of the website (including your IP-address), is transferred to and saved by Google on servers in the United States. Google uses this information to see how you use this website, to create reports on website activity for the website administrator, and to offer other services related to website activity and internet usage. Google can share this information with third parties if Google is legally obligated, or if these third parties process the information for Google. U can refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings in your browser. However, we want to point out that in that case, you may not be able to utilise all the possibilities of this website. By using this website you consent to the processing of information by Google in the manner and for the purposes described above.